Όροι χρήσης

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ

Το crisistars.gr σας καλωσορίζει στον ιστότοπό του.

Παρακαλούμε, διαβάστε προσεκτικά αυτή τη σελίδα. Οι παρόντες όροι και προϋποθέσεις αποτελούν το σύνολο της συμφωνίας μεταξύ του crisistars.gr. και του χρήστη / επισκέπτη / συνδρομητή (φυσικό ή νομικό πρόσωπο) όσον αφορά τον παρόντα ιστότοπο. Οποιαδήποτε χρήση του ιστοτόπου μας τεκμαίρεται τη συναίνεση και την αποδοχή σας προς τους κάτωθι αναλυτικά αναφερόμενους όρους και προϋποθέσεις, συμπεριλαμβανομένης και της πολιτικής απορρήτου, καθώς και προς οποιεσδήποτε αλλαγές ή τροποποιήσεις αυτών στις οποίες τυχόν προβούμε στο πλαίσιο πάντοτε της νομιμότητας, της καλής πίστης και των συναλλακτικών ηθών. Οι παρόντες όροι και προϋποθέσεις καλύπτουν το σύνολο των υφιστάμενων υπηρεσιών που παρέχει το crisistars.gr, καθώς και οποιεσδήποτε νέες θελήσει να συμπεριλάβει στον ιστότοπό του. Απαραίτητη προϋπόθεση για τη χρήση του παρόντος ιστοτόπου αποτελεί η δέσμευση εκ μέρους του επισκέπτη / οργανισμού / καλλιτέχνη ότι δεν θα χρησιμοποιηθεί αυτός για οποιονδήποτε παράνομο σκοπό. Σε περίπτωση αντιρρήσεων του επισκέπτη / οργανισμού / καλλιτέχνη με οποιοδήποτε σημείο-α του ιστοτόπου παρακαλείται όπως δεν προβεί σε χρήση αυτού, ενθαρρύνεται δε όπως επικοινωνήσει μαζί μας προκειμένου να μας γνωστοποιήσει τις ενστάσεις του ώστε να εκτιμηθούν από την εταιρία μας. Η παραμονή του χρήστη στις σελίδες του παρόντος δικτυακού τόπου, καθώς και η αξιοποίηση οποιασδήποτε πληροφορίας παρέχεται μέσα από αυτές τις σελίδες, συνεπάγoνται ανεπιφύλακτη αποδοχή των παρόντων όρων και προϋποθέσεων.

1. Ταυτότητα – σκοπός

Ο ιστότοπος crisistars.gr ανήκει στην εταιρία «ΦΥΝΤΑΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.» (ΑΦΜ 998087122, ΑΡ. ΓΕΜΗ: 8926401000) (Λεωφ. Δημοκρατίας 46, Ηλιούπολη, Τ.Κ. 16345). Σκοπός του ιστοτόπου crisistars.gr είναι η διευκόλυνση των χρηστών / επισκεπτών μας στην ανεύρεση εργασίας στον καλλιτεχνικό χώρο αναδεικνύοντας την προσφορά εργασίας τους μέσω αγγελιών καθώς και η ενημέρωση για καλλιτεχνικά θέματα και δράσεις. Κάθε είδους επικοινωνία που αναπτύσσεται μέσω ή εξαιτίας των υπηρεσιών του ιστοτόπου πρέπει να κινείται στο πλαίσιο αυτό. Οι παρεχόμενες πληροφορίες στον ιστότοπο έχουν καθαρά ενημερωτικό ή/και διαφημιστικό χαρακτήρα και σε καμία περίπτωση δεν μπορούν να θεωρηθούν ως προτάσεις, συμβουλές ή υποδείξεις προς τον χρήστη / επισκέπτη.

2. Γενικοί και αποδεκτοί όροι χρήσης

Η χρήση των υπηρεσιών του ιστοτόπου είναι διαθέσιμη μόνο για ενηλίκους που ενεργούν για τον εαυτό τους ή ως νόμιμοι εκπρόσωποι εταιριών. Δεσμευτική προϋπόθεση θεωρείται ο χρήστης να χρησιμοποιεί το πληροφοριακό υλικό σύννομα, με τρόπο που δεν παραβιάζει κανέναν όρο της παρούσας σύμβασης, και χρησιμοποιείται για ιδιωτική και μόνο χρήση. Ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, ο χρήστης συναινεί ότι θα κάνει χρήση του ιστοτόπου με τρόπο που δεν προξενεί βλάβη και δεν προσβάλλει δικαιώματα άλλου χρήστη ή τρίτου, ότι δεν θα χρησιμοποιήσει τον ιστότοπο για να αποκτήσει, να αλλοιώσει ή να διαδώσει δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα χρήστη ή τρίτου και δεν θα θέσει σε κίνδυνο την ασφάλεια και την εύρυθμη λειτουργία του. Απαγορεύεται η αντιγραφή μέρους ή του συνόλου του ιστοτόπου. Η χρήση του θα πρέπει να γίνεται με τρόπο σύννομο, καλόπιστο και στο πλαίσιο της συμφωνημένης χρήσης μεταξύ της εταιρίας και του χρήστη, η οποία εξειδικεύεται στους παρόντες όρους και τους όρους σύμβασης παροχής υπηρεσιών. Ο ιστότοπος διατηρεί το δικαίωμα αλλαγής των όρων χρήσης και των προσωπικών δεδομένων οποιαδήποτε στιγμή και χωρίς πρότερη ειδοποίηση, γι’ αυτό ζητείται να ελέγχετε αυτή τη σελίδα τακτικά για να βεβαιωθείτε ότι είστε σύμφωνοι με αυτή. Κάθε χρήση των υπηρεσιών του crisistars.gr, πρόσβαση στις πληροφορίες, τις σελίδες του ιστοτόπου, χρήση των πόρων και διευθύνσεων επικοινωνίας, χρήση φόρμας, πάτημα κουμπιού με την ένδειξη «Αποστολή», «Ναι», «OK» και επικοινωνία μέσω e-mail, φαξ, ταχυδρομείου ή τηλεφώνου προϋποθέτουν την πλήρη και ανεπιφύλακτη αποδοχή όλων των αναφερομένων στην παρούσα όρων.

3. Βάση δεδομένων προφίλ / λογαριασμών

Ειδικά για τους εγγεγραμμένους χρήστες / οργανισμούς / καλλιτέχνες που έχουν πρόσβαση στη βάση προφίλ / λογαριασμών το crisistars.gr φροντίζει για την απρόσκοπτη πρόσβασή τους σε αυτή με τη χρήση του εμπιστευτικού κωδικού τους στο πλαίσιο πάντα της σύννομης και συμφωνημένης χρήσης. Ειδικότερα, φροντίζει για την εύρυθμη λειτουργία της, τη συντήρηση της βάσης, τη διόρθωση λαθών, την ορθή διαβίβαση των δεδομένων, τον εμπλουτισμό και την ανανέωσή της. Στο πλαίσιο των διατάξεων περί προστασίας της πνευματικής ιδιοκτησίας, από τις οποίες προστατεύεται η βάση, και του δικαιώματος ειδικής φύσεως οι εγγεγραμμένους χρήστες / οργανισμοί / καλλιτέχνες δεν επιτρέπεται να αποκαλύψουν τον εμπιστευτικό κωδικό πρόσβασης ούτε να παραχωρήσουν το δικαίωμα χρήσης που απολαμβάνουν δωρεάν ή έναντι ανταλλάγματος σε τρίτο. Το δικαίωμα πρόσβασης στη βάση δεδομένων προφίλ / λογαριασμών πηγάζει από σύμβαση παροχής υπηρεσιών και έχει αποκλειστικό προορισμό την ικανοποίηση των αυστηρώς ιδιωτικών αναγκών ή αναγκών της εταιρίας του αντισυμβαλλόμενου χρήστη / συνδρομητή. Απαγορεύεται η εξαγωγή ή/και η επαναχρησιμοποίηση του συνόλου ή ουσιώδους μέρους της βάσης δεδομένων προφίλ / λογαριασμών, καθώς και οποιαδήποτε άλλη πράξη εκμετάλλευσης της βάσης θίγει τα δικαιώματα του κατασκευαστή αυτής ή τα δικαιώματα των υποκειμένων σε επεξεργασία. «Εξαγωγή» θεωρείται η μόνιμη ή προσωρινή μεταφορά του συνόλου ή ουσιώδους μέρους του περιεχομένου της βάσης δεδομένων σε άλλο υλικό φορέα με οποιοδήποτε μέσο ή οποιαδήποτε μορφή και «επαναχρησιμοποίηση» νοείται η πάσης μορφής διάθεση στο κοινό του συνόλου ή ουσιώδους μέρους του περιεχομένου της βάσης δεδομένων με διανομή αντιγράφων, εκμίσθωση, μετάδοση με άμεση επικοινωνία ή άλλες μορφές. Επίσης δεν επιτρέπεται η επανειλημμένη και συστηματική εξαγωγή ή/και επαναχρησιμοποίηση ακόμα και επουσιωδών μερών του περιεχομένου της βάσης δεδομένων προφίλ / λογαριασμών εφόσον η χρήση αυτή γίνεται με τρόπο που θίγει τα νόμιμα συμφέροντα του ιδιοκτήτη / κατασκευαστή της βάσης. Ο χρήστης με τη σύμβαση παροχής υπηρεσιών αποκτά απλώς δικαίωμα χρήσης της βάσης, δεν συνομολογείται άδεια ή σύμβαση εκμετάλλευσης αυτής. Επιτρέπεται να εκτυπώνει ή να αποθηκεύει τα αποτελέσματα της αναζήτησης στον προσωπικό υπολογιστή του, καθώς και να δημιουργεί έναν περιορισμένο αριθμό αντιγράφων της βάσης για τις εσωτερικές ανάγκες της επιχείρησής του. Στην περίπτωση αυτή θα πρέπει να ενημερώνει τους υποκείμενους σε επεξεργασία για τα στοιχεία του υπεύθυνου επεξεργασίας (και κατά περίπτωση του εκτελούντος την επεξεργασία) και τα στοιχεία επικοινωνίας του Υπεύθυνου Προστασίας, τους σκοπούς της επεξεργασίας, το χρονικό διάστημα διατήρησης των δεδομένων και, αν τα δεδομένα θα κοινοποιούνται σε τρίτους, σε ποιο πλαίσιο και με ποιους σκοπούς. Επίσης θα πρέπει να τους γνωστοποιεί τα δικαιώματά τους και πώς να τα εξασκήσουν και να προχωρεί σε περαιτέρω επεξεργασία μόνο και εφόσον το υποκείμενο έχει δώσει την πλήρη συγκατάθεσή του. Σε κάθε περίπτωση, οι χρήστες / συνδρομητές της βάσης δεδομένων προφίλ / λογαριασμών οφείλουν να ενεργούν στο πλαίσιο του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων (Ε.Ε.) 2016/679 τόσο λειτουργικά, όσο και στην ενημέρωση των υποκειμένων.

4. Περιορισμοί χρήσης – απαγορεύσεις

Απαγορεύεται ρητώς η μετάδοση, η διανομή, η διάδοση, η τοποθέτηση, η παρουσίαση, η φόρτωση (upload) κ.λπ. αναρτήσεων στον ιστότοπο crisistars.gr με περιεχόμενο κακόβουλο, υβριστικό, προσβλητικό, πορνογραφικό, ρατσιστικό, δυσφημιστικό, παραπλανητικό, άσεμνο και εν γένει υλικό που θίγει τα εκ της κείμενης νομοθεσίας προβλεπόμενα δικαιώματα του καταναλωτικού κοινού, των λοιπών χρηστών και του παρόντος ιστοτόπου και ιδίως αυτά που αφορούν την προστασία της ανθρώπινης αξιοπρέπειας, της τιμής και της υπόληψης, της ιδιωτικής ζωής, της ανηλικότητας και της επαγγελματικής φήμης. Δεν είναι επιθυμητές από οποιαδήποτε πλευρά έγγραφες τοποθετήσεις που αφορούν θρησκευτικά, εθνικά, προσωπικά χαρακτηριστικά, πολιτικές απόψεις, φυλετικές ή άλλες διακρίσεις ή, γενικότερα, στοιχεία που προσβάλλουν ή παραβιάζουν την προσωπικότητα των επισκεπτών ή τη φήμη των συνδρομητών (ιδιωτών ή επαγγελματιών). Απαγορεύεται ρητώς κάθε ενέργεια του χρήστη που αποσκοπεί στην απειλή ή την παρενόχληση τρίτων, η δημοσιοποίηση προσωπικών δεδομένων και στοιχείων τρίτων νομικών ή φυσικών προσώπων και εν γένει η χρήση του ιστοτόπου για σκοπούς διάφορους από εκείνους για τους οποίους αυτός δημιουργήθηκε και λειτουργεί. Η πρόσβαση όλων των χρηστών στις υπηρεσίες μας γίνεται με δική τους ευθύνη και υποχρεούνται να έχουν πρόσβαση με χαρακτήρα καλόπιστο. Οποιαδήποτε χρήση των υπηρεσιών για σκοπούς άλλους από τους δηλωμένους (πρόσβαση σε πληροφορίες με χαρακτήρα μη δημόσιο, απόπειρα αλλοίωσης πληροφοριών, μη εξουσιοδοτημένος έλεγχος του συστήματος, άσκοπη επιβάρυνση των πόρων, παρενόχληση άλλων χρηστών ή άλλη ενέργεια που στρέφεται κατά του crisistars.gr με ή χωρίς χρήση ειδικών μέσων) θα εκλαμβάνεται ως παραβίαση απορρήτου της επικοινωνίας ή/και των συναλλαγών και θα επιδιώκεται δικαστική δίωξη κάθε εμπλεκόμενου παραβάτη.

5. Υπηρεσίες και χρεώσεις

Οι υπηρεσίες που παρέχει ο ιστότοπος crisistars.gr περιορίζονται στα περιγραφόμενα ή αναφερόμενα σε αυτή. Η εταιρία δεν αναλαμβάνει καμία οικονομική ή άλλη υποχρέωση προς τρίτους που απαιτείται για χρήση των υπηρεσιών του ή την πρόσβαση σε αυτές. Τις ανωτέρω υπηρεσίες ενθαρρύνονται να χρησιμοποιούν καλλιτέχνες και οργανισμοί του κλάδου της τέχνης. Όλοι οι χρήστες / επισκέπτες μπορούν να περιηγηθούν ελεύθερα στον ιστότοπο του crisistars.gr υπό τους όρους και τις προϋποθέσεις της παρούσας σύμβασης, να ενημερωθούν για αγγελίες προσφοράς εργασίας καλλιτεχνικού ενδιαφέροντος, να ενημερωθούν για ενδιαφέροντα νέα γύρω από τον κλάδο και να βρουν ενδιαφέρουσες καλλιτεχνικές δράσεις που έχουν σκοπό να διαδραματιστούν, διαφημίσεις και για οποιαδήποτε υπηρεσία προσφέρει η σελίδα μας. Οι υπηρεσίες προς τους απλούς περιηγητές παρέχονται χωρίς χρέωση. O χρήστης επιτρέπεται χωρίς χρέωση:

  • να κρατήσει ιστορικό με αγγελίες που τον ενδιαφέρουν.
  • να δει ενδιαφέρουσες καλλιτεχνικές δράσεις.
  • να βρει πολλά και ενδιαφέροντα άρθρα.

Υπηρεσίες οι οποίες υπόκεινται σε χρέωση και τις οποίες παρέχει ο ιστότοπος περιγράφονται στους αντίστοιχους πίνακες χρεώσεων και αποτελούν, συμπεριλαμβανομένων και των υπόλοιπων όρων, προϊόν συμφωνίας των μερών, δηλαδή της ΦΥΝΤΑΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. και του εκάστοτε πελάτη, φυσικού ή νομικού προσώπου. Εν όψει της ανωτέρω συμφωνίας συνάπτεται σύμβαση παροχής υπηρεσιών μέσω της συμπλήρωσης και της αποστολής της ειδικής φόρμας που βρίσκεται στον ιστότοπό μας. Αναπόσπαστο κομμάτι της σύμβασης παροχής υπηρεσιών αποτελεί και η παρούσα σύμβαση όρων και προϋποθέσεων χρήσης του ιστοτόπου. Η εμπορικότητα των υπηρεσιών του crisistars.gr περιγράφεται μόνο από τα στατιστικά στοιχεία κίνησης του ιστοτόπου όπως καταγράφονται από το σύστημα που εξυπηρετεί τη λειτουργία του. Σχετικά στοιχεία παρέχουν κατά περίπτωση τα στελέχη του εταιρίας μας μόνο ύστερα από προσωπική επαφή με τους ενδιαφερόμενους. Τα στοιχεία αυτά είναι μόνο ποσοτικά και δεν περιλαμβάνουν κανένα είδος ποιοτικών ή άλλων χαρακτηριστικών. Αλλαγές στις χρεώσεις ισχύουν από τη δημοσίευσή τους.

6. Δικαιώματα και ευθύνη της εταιρίας

Η εταιρία δικαιούται να αρνηθεί την απονομή κωδικού πρόσβασης ή να ακυρώσει κωδικό ή να τερματίσει την παροχή υπηρεσιών στον χρήστη και να αρνηθεί οποιαδήποτε τρέχουσα ή μέλλουσα χρήση του ιστοτόπου ή της βάσης δεδομένων του ιστοτόπου σε περίπτωση παραβίασης των παρόντων όρων και προϋποθέσεων χρήσης ή του νόμου ή του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων (Ε.Ε.) 2016/679. Ο χρήστης συμφωνεί πως είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για το περιεχόμενο οποιουδήποτε εγγράφου τοποθετεί στον ιστότοπο και για οποιαδήποτε συνέπεια, βλάβη, ζημία τυχόν προκύψει από την τοποθέτηση του εγγράφου αυτού στην εταιρία, σε άλλους χρήστες ή τρίτους. Η μη εγκυρότητα των πληροφοριών που περιλαμβάνονται στα κείμενα των αγγελιών δεν αποτελεί ευθύνη του ιστοτόπου crisistars.gr. Το ίδιο ισχύει και για τα στοιχεία των συνεργαζόμενων οργανισμών. Οι χρήστες που απολαμβάνουν τις υπηρεσίες του ιστοστόπου εκχωρούν στην εταιρία το δικαίωμα χρήσης του ονόματος και του λογοτύπου τους για την εξυπηρέτηση των αναγκών προσέλκυσης ενδιαφερομένων και προώθησης των υπηρεσιών της. Απαγορεύεται οποιαδήποτε χρήση εκ μέρους των χρηστών οποιουδήποτε ονόματος ή λογοτύπου εμφανίζεται στον ιστότοπο χωρίς προηγούμενη συναίνεση της εταιρίας ή οιουδήποτε άλλου δικαιούχου των πνευματικών δικαιωμάτων αυτών. O χρήστης δεσμεύεται και δηλώνει ανεπιφύλακτα ότι τα στοιχεία που δηλώνει κατά την εγγραφή του ή κατά την τοποθέτηση παραγγελίας είναι αληθή, πλήρη και ισχύοντα και φροντίζει να παραμένουν έτσι και σε μελλοντικές συναλλαγές. Επιπλέον δεσμεύεται να χρησιμοποιεί τη σχετική πρόσβαση που του παρέχεται από τον ιστότοπο για να τροποποιεί τα στοιχεία του όποτε αυτά αλλάζουν. Σε αντίθετη περίπτωση το crisistars.gr έχει το δικαίωμα να αναστείλει ή να τερματίσει τον λογαριασμό του και να μην επιτρέψει καμία τρέχουσα ή μελλοντική χρήση των υπηρεσιών (ή τμήματός τους). To crisistars.gr δεν φέρει ευθύνη σε περιπτώσεις χρήσης πιστωτικών καρτών από ενήλικες ή ανηλίκους χωρίς προηγούμενη έγκριση του κατόχου.

7. Ασφάλεια ιστοτόπου – περιορισμός ευθύνης

Η εταιρία με διαρκείς ελέγχους από τους τεχνικούς μας επιμελείται προκειμένου να διασφαλίζει την ασφαλή και ακώλυτη χρήση του ιστοτόπου για τους χρήστες της, απαλλαγμένης από πιθανό κακόβουλο λογισμικό (π.χ. ιούς) και πιθανή αυθαίρετη πρόσβαση σε προσωπικές πληροφορίες χρηστών. Επειδή δεν υπάρχει αλάνθαστο σύστημα ασφαλείας, η εταιρία δεν μπορεί να εγγυηθεί πως οι προσπάθειές της κάθε φορά θα είναι απόλυτα επιτυχείς όσον αφορά τον ιστότοπο και τον πάροχο φιλοξενίας αυτού. Συναφώς δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε απώλεια ή ζημιά μπορεί να δημιουργηθεί σε χρήστη ως αποτέλεσμα των ανεπιτυχών προσπαθειών της και επισημαίνεται ότι ο χρήστης είναι υποχρεωμένος να λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα ασφαλείας και προστασίας του συστήματός του. Η εταιρία δηλώνει υπεύθυνα πως δεν γνωρίζει / διατηρεί καμία πληροφορία σχετική με την πιστωτική κάρτα σας όπου αυτή χρησιμοποιείται στη διαδικασία της ολοκλήρωσης της παραγγελίας. Η επιλογή του χρήστη για τη χρήση της πιστωτικής κάρτας του οδηγεί αυτόματα σε ασφαλή δικτυακό τόπο της Viva Payments. Όλα τα στοιχεία που απαιτούνται και χρησιμοποιούνται από εκεί και μέχρι την ολοκλήρωση της χρέωσης διατηρούνται από τη Viva Payments σύμφωνα με τους κανόνες λειτουργίας που διέπουν τέτοιου είδους συναλλαγές.

8. Ευθύνη εταιρίας για πληροφορίες

Στον ιστότοπό μας περιλαμβάνονται πληροφορίες, των οποίων η εταιρία δεν είναι υπεύθυνη να ελέγχει τη βασιμότητα και τη διαθεσιμότητα. Συνέπεια αυτού είναι ότι η εταιρία δεν ευθύνεται για αναληθείς πληροφορίες που τυχόν περιληφθούν στον ιστότοπό της και ο χρήστης προτρέπεται να ελέγχει ο ίδιος τις πληροφορίες και τη χρήση τους.

9. Δεσμοί προς λοιπούς ιστοτόπους

Στο πλαίσιο των υπηρεσιών που παρέχει η εταιρία μας, ο παρών δικτυακός τόπος είναι πιθανό να παραπέμπει μέσω συνδέσμων ή αναρτημένων διαφημίσεων ή διαφημιστικών banners σε άλλες ιστοσελίδες, οι πάροχοι των οποίων έχουν πλήρη ευθύνη για το σύννομο, την ασφάλεια και την εγκυρότητα του περιεχομένου των ιστοσελίδων αυτών. Οι χρήστες υποχρεούνται να συμμορφώνονται με τους όρους χρήσης των ιστοσελίδων αυτών και η εταιρία δεν φέρει καμία ευθύνη για οτιδήποτε προκύψει από τη χρήση τους. Επιπλέον οι χρήστες υποχρεούνται να συμμορφώνονται με τους όρους χρήσης των ιστοσελίδων αυτών.

10. Προστασία πνευματικής ιδιοκτησίας και λοιπών διακριτικών γνωρισμάτων

Εκτός συγκεκριμένων δικαιωμάτων τρίτων ρητώς αναγνωρισμένων (πνευματικών και άλλων), για την προστασία των οποίων οι τρίτοι φέρουν αποκλειστική ευθύνη, το σύνολο του υλικού που περιέχεται κάθε φορά στον παρόντα ιστότοπο, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά και όχι περιοριστικά του περιεχομένου, του σχεδιασμού, της διάταξης, των σημάτων, του λογισμικού, των δεδομένων, των προγραμμάτων, των απεικονίσεων, των κειμένων, των γραφικών, των παρεχόμενων υπηρεσιών και εν γένει κάθε είδους αρχείου, καθώς και των διακριτικών γνωρισμάτων, εκτός λογοτύπων, εμπορικών επωνυμιών και σημάτων, ανήκει στην αποκλειστική ιδιοκτησία της εταιρίας SKYWALKER E.Π.E. και προστατεύεται από την ελληνική, την κοινοτική και τη διεθνή νομοθεσία. Το περιεχόμενο αυτό δεν δύναται να αποτελέσει εν όλω ή εν μέρει αντικείμενο εμπορίου, αντιγραφής, τροποποίησης, αναπαραγωγής, αναμετάδοσης ή να μεταδοθεί ή να διανεμηθεί με οποιονδήποτε τρόπο εάν έχει προηγηθεί παροχή γραπτής άδειας της εταιρίας ή οιουδήποτε άλλου δικαιούχου των πνευματικών δικαιωμάτων. Απαγορεύεται οποιαδήποτε χρήση εκ μέρους των χρηστών οποιουδήποτε ονόματος ή λογοτύπου τρίτου που εμφανίζεται στον ιστότοπο χωρίς προηγούμενη συναίνεση της εταιρίας ή οιουδήποτε άλλου δικαιούχου των πνευματικών δικαιωμάτων αυτών.

11. Προστασία προσωπικών δεδομένων

Στο πλαίσιο επιτέλεσης του σκοπού της η εταιρία γνωστοποιεί διά της παρούσας σύμβασης και διά της σελίδας με την πολιτική απορρήτου που διαθέτει η εταιρία, η οποία αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της σύμβασης αυτής, πως συλλέγει προσωπικά δεδομένα του χρήστη. Ο χρήστης συναινεί ότι η εταιρία δύναται να τηρεί και να επεξεργάζεται τα δεδομένα αυτά πάντα με γνώμονα την προστασία του με τρόπο νόμιμο και στο πλαίσιο της καλής πίστης και των συναλλακτικών ηθών για τους σκοπούς τους οποίους αυτός τα υπέβαλε στο crisistars.grκαθώς και με τα αναφερόμενα στην πολιτική απορρήτου της ιστοσελίδας μας. Όλες οι επικοινωνίες, η προώθηση ή άντληση δεδομένων, η επεξεργασία δεδομένων και κάθε άλλη διεργασία που ξεκινά, καταλήγει ή περιλαμβάνει τις λειτουργίες του crisistars.gr οφείλουν να εναρμονίζονται τόσο με τη σχετική νομοθεσία, όσο και με τον Γενικό Κανονισμό για την Προστασία Δεδομένων (Ε.Ε.) 2016/679.

12. Λύση και αναστολή υπηρεσιών

Η SKYWALKER E.Π.E. δύναται να τροποποιεί, να αναστέλλει ή να διακόπτει μέρος ή το σύνολο των υπηρεσιών και των προϋποθέσεων χρήσης χωρίς προειδοποίηση εφόσον κρίνει ότι ο επισκέπτης / καλλιτέχνης / οργανισμός παραβίασε κάποιο όρο της παρούσας σύμβασης ή διάταξης νόμου ή του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων (Ε.Ε.) 2016/679 και η ευθύνη της εξαντλείται στην επιστροφή των μη χρησιμοποιημένων και προπληρωμένων υπηρεσιών. Η εταιρία διατηρεί το δικαίωμά της να διακόψει την πρόσβαση στη βάση δεδομένων ή να προβεί σε μονομερή λύση της σύμβασης υπηρεσιών με καταγγελία, της οποίας (σύμβασης υπηρεσιών) αναπόσπαστο κομμάτι αποτελεί και η παρούσα σύμβαση με τους όρους και τις προϋποθέσεις χρήσης, σε περίπτωση μη εξόφλησης ληξιπρόθεσμης οφειλής μέσα σε ορισμένη προθεσμία που θα αναφέρεται στη σύμβαση υπηρεσιών ή άλλη αθέτηση των όρων της σύμβασης.

13. Αποζημίωση

Ο χρήστης συμφωνεί ότι σε περίπτωση που ενέργειά του προκαλέσει βλάβη στην εταιρία με οποιονδήποτε τρόπο αυτός ευθύνεται να την αποζημιώσει, καθώς και ότι θα παρεμβαίνει υπέρ της εταιρίας ή κατά οποιασδήποτε αξίωσης εγερθεί εναντίον της, συμπεριλαμβανομένων της δικηγορικής αμοιβής και τυχόν εξόδων που προκύπτουν από την ανωτέρω παράνομη ή αντισυμβατική ενέργειά του. Στην περίπτωση που ο χρήστης των υπηρεσιών του ιστοτόπου είναι εκπρόσωπος κάποιας επιχείρησης, τεκμαίρεται ότι η επιχείρηση συναινεί στους παρόντες όρους, συνεπώς καθίσταται υπεύθυνη να αποζημιώσει την εταιρία μας και τους εργαζόμενους σε αυτή για οποιασδήποτε αξίωση προκύψει από τη χρήση των υπηρεσιών ή την παραβίαση συμβατικών όρων, συμπεριλαμβανομένων της δικηγορικής αμοιβής και των εξόδων που πιθανόν προκύπτουν από την ανωτέρω αναφερομένη συμπεριφορά. Ο χρήστης συνομολογεί σε κάθε περίπτωση παράνομης ή αντίθετης με τους παρόντες όρους και το εκάστοτε νομοθετικό πλαίσιο που διέπει τη χρήση της ιστοσελίδας ότι θα αποζημιώσει την εταιρία για κάθε θετική ή και αποθετική ζημία τυχόν υποστεί από παράνομη ή αντισυμβατική ενέργειά του, καθώς και από έγγραφο το οποίο τοποθέτησε αυτός στον ιστότοπο.

14. Εφαρμοστέα νομοθεσία και δικαιοδοσία

Η χρήση του ιστοτόπου διέπεται από τον Γενικό Κανονισμό για την Προστασία Δεδομένων (Ε.Ε.) 2016/679, τις διατάξεις του ελληνικού, του ευρωπαϊκού και του διεθνούς δικαίου, που λειτουργούν δεσμευτικά για τον χρήστη / επισκέπτη, καθώς και για την εταιρία μας, ο οποίος οφείλει να σέβεται τους νόμους και τους κανόνες δικαίου που αφορούν την πνευματική ιδιοκτησία, την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, τη νομοθεσία περί εμπορικών σημάτων, τις διατάξεις περί προσβολής της προσωπικότητας και περί προστασίας του καταναλωτή, καθώς και πληθώρα άλλων διατάξεων που διέπουν τη χρήση και τη λειτουργία των ιστοτόπων. Από τις ανωτέρω διατάξεις διέπεται και η παρούσα σύμβαση, καθώς και οι επιμέρους συμβάσεις παροχής υπηρεσιών οι οποίες έχουν συναφθεί με πελάτες της εταιρίας / εργοδότες. Η εταιρία σέβεται το σύνολο των ανωτέρω κανόνων δικαίου της ελληνικής, της ευρωπαϊκής και της διεθνούς έννομης τάξης, καθώς και το δικαίωμα του πληροφοριακού αυτοκαθορισμού και της πληροφοριακής αυτοδιάθεσης του χρήστη στο πλαίσιο που ορίζει το Σύνταγμα της Ελλάδας. Οποιαδήποτε διάταξη εκ των ανωτέρω όρων καταστεί αντίθετη προς τον νόμο παύει αυτοδικαίως να ισχύει χωρίς σε καμία περίπτωση να θίγεται η ισχύς των λοιπών. Αρμόδια για την επίλυση διαφορών που προκύπτουν σε σχέση με τα παραπάνω είναι τα καθ’ ύλην αρμόδια δικαστήρια της Αθήνας.