Πολιτική απορρήτου

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Η προστασία των προσωπικών δεδομένων του επισκέπτη / χρήστη του ιστοτόπου μας αποτελεί για την εταιρία μας θέμα μείζονος σημασίας και θεμέλιο λίθο στη σχέση εμπιστοσύνης, στην οποία αποσκοπούμε να δημιουργήσουμε μεταξύ του επισκέπτη / χρήστη και των υπηρεσιών μας.

Συντάξαμε την παρούσα σελίδα με την πολιτική απορρήτου που ακολουθούμε προκειμένου να ενημερώσουμε τον επισκέπτη / χρήστη ότι η εταιρία συλλέγει και επεξεργάζεται στοιχεία προσωπικού χαρακτήρα, η διαχείριση και προστασία των οποίων διέπεται από τις διατάξεις του ελληνικού και του ευρωπαϊκού δικαίου (Ν. 2472/1997, Π.δ. 207/1998, Π.δ. 79/2000 και αρ. 8 Ν. 2819/2000, Οδ. 95/46/ΕΚ και Οδ. 97/66/ΕΚ) και προσφάτως ορίζεται από τον GDPR, τον Γενικό Κανονισμό για την Προστασία Δεδομένων (Ε.Ε.) 2016/679 και την Οδηγία (ΕΕ) 2016/680.

Επιπλέον, μέσα από τα κατωτέρω αναφερόμενα αποσκοπούμε στην ενημέρωση του επισκέπτη / χρήστη για τον τρόπο που συλλέγουμε στοιχεία προσωπικού χαρακτήρα, το είδος αυτών, τον λόγο για τον οποίο τα συλλέγουμε, ποιοι έχουν πρόσβαση σε αυτά και πώς φροντίζουμε για τη διασφάλιση αυτών των δεδομένων.

Σε κάθε περίπτωση, η εταιρία διατηρεί το δικαίωμα αλλαγής των όρων προστασίας των προσωπικών δεδομένων κατόπιν ενημέρωσης ή μη των επισκεπτών / χρηστών μέσα στο υπάρχον ή σε ενδεχόμενο νομικό πλαίσιο. Ενθαρρύνεστε να ελέγχετε αυτή τη σελίδα τακτικά για να βεβαιωθείτε ότι είστε ικανοποιημένοι με αυτή.

2. ΕΙΔΟΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ

Τα στοιχεία τα οποία συλλέγουμε αποτελούνται από αυτά τα οποία ο χρήστης αυτοβούλως θέτει στη διάθεση της SKYWALKER E.Π.E. όταν εγγράφεται στον ιστότοπό μας (π.χ. ηλεκτρονική διεύθυνση, όνομα, επίθετο, τηλέφωνο κ.λπ.) και από αυτά που συλλέγουμε κατά την περιήγηση και τη χρήση των υπηρεσιών μας, όπως είναι η IP διεύθυνση και η χρησιμοποίηση cookies για την αναγνώριση της ταυτότητας του επισκέπτη.

H IP είναι μια διεύθυνση την οποία αποκτά κάθε υπολογιστής που συνδέεται στο διαδίκτυο και είναι μοναδική στον κόσμο, ενώ τα cookies είναι μικρά κομμάτια κώδικα που αποστέλλονται και αποθηκεύονται στη μνήμη του υπολογιστή του χρήστη και χρησιμοποιούνται για τη διευκόλυνση της λειτουργίας του ιστοτόπου, την εύκολη πρόσβαση του χρήστη σε αυτή, για στατιστικούς λόγους ή λόγους διαφήμισης και πάντως σε καμία περίπτωση τα cookies δεν επιτελούν καμία άλλη λειτουργία εκτός των αναφερομένων στην παρούσα πολιτική απορρήτου. O χρήστης μπορεί να επιλέξει να μη λαμβάνει cookies.

Αναφορικά με τον τρόπο χρήσης και διάθεσης των δεδομένων που συλλέγει η εταιρία βλέπετε κατωτέρω τις παραγράφους υπό στοιχεία 3 και 6 με τίτλους «Χρήση των δεδομένων» και «Διάθεση σε τρίτους» αντίστοιχα.

Γνωστοποιείται στους επισκέπτες / ιδιώτες / επαγγελματίες / εταιρίες ότι οι ανακοινώσεις τους τοποθετούνται σε σημείο με ελεύθερη πρόσβαση. Ο ιστότοπος crisistars.gr δεν φέρει καμία ευθύνη για τον τρόπο με τον οποίο θα χρησιμοποιηθούν από τρίτους οι πληροφορίες που περιλαμβάνονται σε αυτές.

Παρακαλούμε όπως μας ενημερώσετε για οποιαδήποτε αλλαγή στις παρεχόμενες από εσάς πληροφορίες.

3. ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Η εταιρία χρησιμοποιεί τα δεδομένα που συλλέγει για την ενημέρωση των χρηστών για νέες αγγελίες προσφοράς εργασίας καλλιτεχνών, τροποποιήσεις των υπηρεσιών, για να βελτιώσει την επίδοση του ιστοτόπου, για την αποστολή ενημερωτικού και διαφημιστικού υλικού καθώς και για τη συλλογή στατιστικών στοιχείων, εφόσον ο χρήστης έχει συναινέσει σε τούτο. Όσον αφορά τα προσωπικά δεδομένα που προκύπτουν από τους εγγεγραμμένους χρήστες (π.χ. όνομα, τηλέφωνο, διεύθυνση κ.λπ.), η εταιρία διατηρεί το δικαίωμά της τόσο να τα συλλέγει, όσο και να τα διαθέτει / προωθεί σε καλλιτεχνικούς οργανισμούς και εταιρίες του κλάδου με σκοπό τη βέλτιστη παροχή των υπηρεσιών που προσφέρει ο ιστότοπος.

Επιπλέον, η Google ως τρίτος προμηθευτής χρησιμοποιεί cookies για να προβάλλει διαφημίσεις στον ιστότοπο crisistars.gr. Η χρήση του DART cookie από την Google της επιτρέπει να προβάλλει διαφημίσεις στους χρήστες του ιστοτόπου crisistars.gr βάσει των επισκέψεών τους σε αυτόν και άλλους ιστοτόπους.

Σε κάθε περίπτωση, ο χρήστης διατηρεί το δικαίωμά του να προβάλει αντιρρήσεις για τη διατήρηση δεδομένων που τον αφορούν, τις οποίες δύναται να γνωστοποιήσει στην εταιρία στα τηλέφωνα ή στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις (e-mail) που διατίθενται στον ιστότοπό μας. Στην περίπτωση αυτή η εταιρία προβαίνει στη διαγραφή των στοιχείων του χρήστη, εκτός αν νόμιμοι λόγοι επιβάλλουν το αντίθετο και εκτός των στοιχείων εκείνων που αποδεικνύουν την ύπαρξη συμβατικής σχέσης μεταξύ της εταιρίας και του χρήστη.

4. ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

Η εταιρία δεσμεύεται να παρέχει πρόσβαση του χρήστη στα προσωπικά δεδομένα του και να ενημερώνει αυτόν οποτεδήποτε θελήσει στο πλαίσιο του Κανονισμού (Ε.Ε.) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και των δικαιωμάτων που αυτός του παρέχει για ό,τι αφορά την τήρηση και την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων του. Ο χρήστης μπορεί χρησιμοποιώντας τον προσωπικό λογαριασμό του να τροποποιεί, να ανανεώνει ή να διαγράφει οποιαδήποτε πληροφορία παρέχεται μέσα σε αυτόν, καθώς και να ζητήσει την οριστική διαγραφή του λογαριασμού του. Η διαγραφή οποιασδήποτε πληροφορίας ή εγγράφου σημαίνει πως δεν θα υπάρχει πρόσβαση σε αυτήν-όν από τρίτους, ωστόσο η εταιρία επιφυλάσσεται του δικαιώματός της να διατηρήσει τα ίχνη της / του στα αρχεία καταγραφών, κρυπτογραφώντας τα και παρέχοντας το κλειδί στον χρήστη.

5. ΒΑΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Ο χρήστης δύναται μέσω του λογαριασμού του να τροποποιεί, να ανανεώνει ή να διαγράφει τα προσωπικά δεδομένα του οποτεδήποτε θελήσει. Η διαγραφή σημαίνει πως δεν θα υπάρχει πρόσβαση σε αυτά από τρίτους, ωστόσο η εταιρία διατηρεί το δικαίωμά της να κρατήσει κρυπτογραφημένα τα ίχνη του στα αρχεία καταγραφών, παρέχοντας το κλειδί στον χρήστη.

Πρόσβαση στα δεδομένα των προφίλ από τρίτους επιτρέπεται ή όχι σύμφωνα με τις εξατομικευμένες ρυθμίσεις του λογαριασμού κάθε χρήστη.

6. ΔΙΑΘΕΣΗ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ

Η εταιρία δεσμεύεται να μη διαθέτει σε τρίτους προσωπικά δεδομένα παρά μόνο για σκοπούς για τους οποίους αυτή δημιουργήθηκε και λειτουργεί και πάντα εντός των όρων και των προϋποθέσεων χρήσης του ιστοτόπου και τους λόγους για τους οποίους ο χρήστης τα έχει υποβάλει.

Σε κάθε περίπτωση, το crisistars.gr ενημερώνει τους χρήστες του ότι θα παράσχει οποιαδήποτε πληροφορία τού ζητηθεί εάν τούτο επιβάλλεται από τον νόμο ή ζητηθεί από τις αρμόδιες αρχές (π.χ. Διεύθυνση Ηλεκτρονικού Εγκλήματος, δικαστικές αρχές), όπως άλλωστε είναι υποχρεωμένη να πράξει.

7. ΑΣΦΑΛΕΙΑ

Η SKYWALKER Ε.Π.Ε. με διαρκείς ελέγχους από τους τεχνικούς μας επιμελείται προκειμένου να διασφαλίζει την ασφαλή και ακώλυτη χρήση του ιστοτόπου για τους χρήστες της, απαλλαγμένη από πιθανό κακόβουλο λογισμικό (π.χ. ιούς) και πιθανή αυθαίρετη πρόσβαση σε προσωπικές πληροφορίες χρηστών. Επειδή δεν υπάρχει αλάνθαστο σύστημα ασφαλείας, η εταιρία δεν μπορεί να εγγυηθεί πλήρως πως οι προσπάθειές της κάθε φορά θα είναι απόλυτα επιτυχείς όσον αφορά τον ιστότοτό της και τον πάροχο φιλοξενίας αυτού. Συναφώς, δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε απώλεια ή ζημιά μπορεί να δημιουργηθεί σε χρήστη ως αποτέλεσμα των ανεπιτυχών προσπαθειών της και επισημαίνεται ότι ο χρήστης είναι υποχρεωμένος να λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα ασφαλείας και προστασίας του συστήματος και του λογαριασμού του. Ωστόσο όλες οι ενέργειες πρόληψης, καταστολής και ενημέρωσης της εταιρίας είναι εναρμονισμένες με τον Γενικό Κανονισμό για την Προστασία Δεδομένων (Ε.Ε.) 2016/679 και την Οδηγία (Ε.Ε.) 2016/680.

8. ΓΕΝΙΚΑ

Σε κάθε περίπτωση ο επισκέπτης / χρήστης ενθαρρύνεται να καταγγείλει στους υπεύθυνους υπαλλήλους της εταιρίας μας και με κάθε τρόπο μέσω των στοιχείων επικοινωνίας που παρατίθενται στην ιστοσελίδα μας, γραπτώς ή προφορικώς, πιθανή παραβίαση των προσωπικών δεδομένων του ή οποιαδήποτε παράνομη και αντίθετη με τους όρους χρήσης συμπεριφορά διαπιστώσει από την εταιρία, άλλο χρήστη ή τρίτο. Η εταιρία δεσμεύεται πως θα καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια προκειμένου να επιλύσει το πρόβλημα σε συνεργασία με τις αρμόδιες ρυθμιστικές αρχές εάν κάτι τέτοιο κριθεί απαραίτητο.

 

Μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον υπεύθυνο προστασίας δεδομένων στην διεύθυνση: dpo@skywalker.gr